Realitné služby

Úvod Realitné služby

Panoráma
Realitné služby, ktoré ponúkame:


  • Predaj a prenájom nehnuteľností s profesionálnym marketingom

Po úvodnom zoznámení podpíšeme Zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej si dohodneme vzájomné práva a povinnosti. Samozrejmosťou je miestne zisťovanie a obhliadka nehnuteľnosti našim pracovníkom, ktorý posúdi stav, možnosti a trhový odhad ceny vašej nehnuteľnosti. Nasleduje vyhotovenie fotodokumentácie. Zvolia sa komunikačné kanály a začíname s ponukou nehnuteľnosti. Obhliadky s klientmi prebiehajú vo vopred dohodnutý čas. V prípade vážneho záujmu sa pristúpi k rokovaniam o predaji a kúpe, počas ktorých sa nastavuje celý proces predaja a kúpy (vzájomné práva a povinnosti, kúpna cena, financovanie, lehoty vysťahovania a pod.). Súbežne s tým sa pripravuje Zmluva o predaji nehnuteľnosti. Čo sa týka prevodu finančných prostriedkov, svojim klientom doporučujeme prevod formou bankovej vinkulácie, ktorý je jedným z najbezpečnejších spôsobov ochrany oboch zmluvných strán.


  • Hypotekárne služby

Ponúkame vám poradenstvo pri vybavovaní hypotéky na kúpu nehnuteľnosti a ďalších bankových produktov. Spolupracujeme iba s finančnými agentmi a sprostredkovateľmi, ktorí sú zapísaní v registri finančných agentov a sprostredkovateľov Národnej banky Slovenska.

 

  • Preverenie nehnuteľností, ktoré plánujete kúpiť

Preverujeme informácie vyplývajúce z listov vlastníctva, vecné bremená, ťarchy, priestorové a funkčné využitie pozemkov, regulatívy zástavby, BPEJ, existenciu a zákresy inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektrina, dátové vedenia a pod.), informácie vyplývajúce z územnoplánovacích informácií a zabezpečujeme vyjadrenia k investičným zámerom.

 

  • Služby znalca

Spolupracujeme so znalcami, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti. Odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odbor 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.

 

  • Služby geodeta

Zahŕňajú vytýčenie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov (na určenie vlastníckych vzťahov, na zlúčenie a oddelenie pozemkov, na vyznačenie vecného bremena a pod.), overovanie a zápis geometrických plánov na príslušnom katastrálnom odbore. Polohopisy a výškopisy, predrealizačné a porealizačné zamerania vašej stavby (zameranie rozostavanej stavby, zameranie stavby pre účely kolaudácie), adresné body atď.

Spolupracujeme s autorizovanými geodetmi, ktorí sú členmi Komory geodetov a kartografov SR.