Stavebné povolenie

Úvod InžinieringStavebné povolenie

Stavebné povolenie

Podľa stavebného zákona sa stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Vyžaduje sa aj pri zmenách stavieb, ktorými sú najmä prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.  

Z toho vyplýva, že vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe rodinného domu alebo inej stavby.

Proces povoľovania stavby začína podaním žiadosti o stavebné povolenie. Spolu s touto žiadosťou musia byť predložené aj predpísané doklady, vyjadrenia dotknutých orgánov a projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou.

Po predložení všetkých náležitostí nasleduje stavebné konanie, v ktorom sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, samotná projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby a vo vyjadreniach dotknutých orgánov. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, podmienky vyjadrení dotknutých orgánov z územného konania, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie.
      Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a oznámení zahájenia výstavby môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu alebo inej stavby.


Naše služby

Naša firma ponúka komplexné vybavenie stavebného povolenia. To znamená, že zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov príp. iných účastníkov konania, vytvoríme žiadosť o stavebné povolenie a budeme vás na základe splnomocnenia zastupovať pred štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy, a pred ďalšími inšitúciami a dotknutými orgánmi. Výsledkom našej práce bude právoplatné stavebné povolenie, ktorým zlegalizujeme vašu stavbu.


Cena a termíny

Pri navrhovaní ceny za inžiniersku činnosť sa riadime Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorú vydala spoločnosť UNIKA ako odporúčací materiál pri navrhovaní cien za inžiniering.

Termín vybavenia stavebného povolenia je veľmi individuálny, pretože závisí od veľkého množstva rozličných, často i nepredvídateľných faktorov. Ak je priebeh relatívne hladký, tak minimálna doba vybavenia stavebného povolenia je 16 týždňov spolu so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov a s čakacou lehotou na správoplatnenie.

Ak máte záujem aby sme vám pripravili ponuku na inžiniering kontaktujte nás, aby sme sa mohli porozprávať a navrhnúť vám riešenie vášho problému. 


Referencie

 

 • Developerský projekt, Trenčín (2018-2020)
 • Rodinný dom, Bodíky (2020)
 • Zmeny a doplnky k územnému plánu obce, Báb, okr. Nitra (2020)
 • Rodinné domy, Hamuliakovo (2020)
 • Rodinný dvojdom, Čunovo (2020)
 • Zmena pred dokončením stavby, Jarovce (2020)
 • Rodinný dom, Limbach (2020)
 • Zateplenie administratívnej budovy, Bratislava-Podunajské Biskupice (2019)
 • Ohlásenia drobných stavieb, Bratislava-Podunajské Biskupice (2019)
 • Povolenie vodnej stavby a vodosprávne konanie, Bratislava-Podunajské Biskupice (2018)
 • Rodinný dom, Limbach (2017)
 • Rodinný dvojdom, Bratislava-Rusovce (2017)
 • Rodinný dom, Bratislava-Jarovce (Jantár II, 2017)
 • Rodinný trojdom, Bratislava-Rusovce (2016)