Kolaudácia

Úvod InžinieringKolaudácia

Kolaudačné rozhodnutie

 

Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. V opačnom prípade nemožno stavbu užívať, a teda si v nej ani zriadiť trvalý alebo prechodný pobyt, nemožno požiadať miestny úrad o orientačné a súpisné číslo, z čoho vyplýva nemožnosť doručovania poštových zásielok atď. Je dôležité vedieť, že kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť a nevyžadovalo sa pri nich stavebné povolenie.

 

Kolaudačné rozhodnutie sa vydáva v rámci kolaudačného konania, ktoré vykonáva stavebný úrad. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník (investor) resp. splnomocnená osoba.

 

Stavebný úrad na základe návrhu iniciuje kolaudačné konanie, v ktorom skúma či sa stavba uskutočnila v súlade s projektovou dokumentáciou, či boli splnené zastavovacie a iné podmienky (ktoré môžu vyplývať z územného plánu, z územného rozhodnutia a stavebného povolenia alebo z vyjadrení dotknutých orgánov). Stavebný úrad takisto skúma či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem (najmä zdravie a život ľudí, životné prostredie, v prípade prevádzok ochrana bezpečnosti práce a technických zariadení a pod.).

 

Súčasťou kolaudačného konania je aj ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, v ktorom zamestnanci stavebného úradu spolu s poverenými zamestnancami dotknutých orgánov a ďalšími účastníkmi konania fyzicky navštívia stavbu a skúmajú či bol splnený súlad a podmienky. Ak je stavba v poriadku, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

 

Treba mať na pamäti, že kolaudačným rozhodnutím sa byrokratická mašinéria ešte nekončí. Je nutné resp. minimálne vhodné:

 

 1. Požiadať miestny úrad o súpisné a orientačné číslo
 2. Po vydaní súpisného a orientačného čísla nahlásiť na miestnom úrade trvalý, prechodný alebo občasný pobyt
 3. Zaregistrovať sa na miestnom úrade pre platbu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

 

Naše služby

 

Naša spoločnosť ponúka komplexné vybavovanie kolaudačných rozhodnutí a zastupovanie v kolaudačnom konaní. Prevezmeme za vás starosti a výsledkom bude vyriešenie problému. Ecology, s.r.o. spolupracuje s mnohými obchodnými partnermi, takže v prípade, že vo vašom domčeku bude chýbať kuchynská linka, sanitárna keramika, podlahy, dvere, bazén, tepelné čerpadlo, nábytok atď. alebo budete potrebovať sťahovaciu firmu, pokojne sa na nás obráťte.

 

Cena a termíny

 

Odmena za naše služby je závislá od stavebnej a technologickej zložitosti stavby, hodnoty stavby, miesta stavby a iných okolností.

 

Je ťažké určiť presné lehoty vydania kolaudačného rozhodnutia, ale štandardne je to 30 – 80 dní.

 

Ak sa pre nás rozhodnete, postup je taký, že podpíšeme Zmluvu o dielo a splnomocnenie na zastupovanie. O ostatné sa postaráme my.

 

 Čo potrebujeme od Vás ku kolaudácii, ak sa pre nás rozhodnete:

 

 • Preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu
 • Pri podaní firmy identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra)
 • Právoplatné stavebné povolenie, ktoré je opečiatkované stavebným úradom
 • Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
 • Kontakt na stavbyvedúceho a stavebnú firmu
 • Podľa druhu, miesta a povahy stavby aj stanoviská dotknutých orgánov

 

V prípade, že máte záujem o naše služby, kontaktujte nás aby sme sa mohli stretnúť a spoznať, a aby sme sa mohli porozprávať o vašom probléme a navrhnúť vám riešenie.


Referencie

 • Rodinný dom, Bratislava-Podunajské Biskupice (2019)
 • Rodinný dvojdom, Bratislava-Rusovce (2019)
 • Rodinný dom, Bratislava-Nové Mesto (2019)
 • Prístupová komunikácia, Bratislava-Podunajské Biskupice (2019)
 • Administratívna budova, Bratislava-Podunajské Biskupice (2018)