ECOLOGY GROUP

Realitný obchod

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností

Po úvodnom stretnutí podpíšeme Zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej si dohodneme vzájomné práva a povinnosti. Samozrejmosťou je miestne zisťovanie a obhliadka nehnuteľnosti našim maklérom, ktorý posúdi stav, možnosti a trhový odhad ceny vašej nehnuteľnosti. Nasleduje vyhotovenie fotodokumentácie. Zvolia sa komunikačné kanály a začíname s ponukou predaja Vašej nehnuteľnosti. Obhliadky s klientmi prebiehajú vo vopred dohodnutý čas. V prípade vážneho záujmu sa pristúpi k rokovaniam o predaji a kúpe, počas ktorých sa nastavuje celý proces predaja a kúpy (vzájomné práva a povinnosti, kúpna cena, spôsob financovania, lehoty vysťahovania a pod.). Súbežne s tým sa pripravuje Zmluva o predaji nehnuteľnosti. Čo sa týka prevodu finančných prostriedkov, svojim klientom doporučujeme prevod formou bankovej vinkulácie, notárskej úschovy ktorý je jedným z najbezpečnejších spôsobov ochrany oboch zmluvných strán.

House buying

Realitné služby a poradenstvo

Všetko, čo potrebujete pre kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností

Preverenie nehnuteľnosti, ktorú plánujete kúpiť

Preverujeme informácie vyplývajúce z listov vlastníctva, vecné bremená, ťarchy, pri predaji/kúpe pozemku preverujeme priestorové a funkčné využitie, regulatívy zástavby, BPEJ, existenciu a zákresy inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektrina, dátové vedenia a pod.), informácie vyplývajúce z územnoplánovacích informácií a súlad s územným plánom a zabezpečujeme vyjadrenia k investičným zámerom.

Hypotekárne služby

Ponúkame vám poradenstvo pri vybavovaní hypotéky na kúpu nehnuteľnosti a ďalších bankových produktov. Spolupracujeme iba s finančnými agentmi a sprostredkovateľmi, ktorí sú zapísaní v registri finančných agentov a sprostredkovateľov Národnej banky Slovenska.

Služby znalca

Spolupracujeme so znalcami, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti. Odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odbor 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.

Služby geodeta

Zahŕňajú vytýčenie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov (na určenie vlastníckych vzťahov, na zlúčenie a oddelenie pozemkov, na vyznačenie vecného bremena a pod.), overovanie a zápis geometrických plánov na príslušnom katastrálnom odbore. Polohopisy a výškopisy, predrealizačné a porealizačné zamerania vašej stavby (zameranie rozostavanej stavby, zameranie stavby pre účely kolaudácie), adresné body atď.

Spolupracujeme s autorizovanými geodetmi, ktorí sú členmi Komory geodetov a kartografov SR.

Referencie

Pozemky - Developerský projekt Kajal, Obytná zóna
2024
Developerský projekt Baka, Obytná zóna
2024 – v predaji
Dva bytové domy - Developerský projekt Ružičky
2023 – v predaji
Rodinný dvojdom, Bratislava
2021
Pozemky - Developerský projekt, Trenčín
2018-2020
Pozemok, Bodíky
2020
Pozemky, Báb, okr. Nitra
2020
Rodinný dom, Báb, okr. Nitra
2020
Byt, Bratislava
2019
Rodinné dvojdomy, Bratislava
2017, 2018, 2019, 2020
Rodinný trojdom, Bratislava-Rusovce
2016
Pozemky - Developerský projekt Trenčín, Obytná zóna Cez Ohrady
2016
Pozemky – Developerský projekt Bratislava – Rusovce
2009-2010
Návrat hore