Stavebné povolenie

Úvod Stavebné povolenia Stavebné povolenie

     Vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe rodinného domu alebo inej stavby.

V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie.
      Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a oznámení zahájenia výstavby môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu alebo inej stavby.


Čo ponúkame:

 

 • kompletná projektová dokumentácia
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku
 • kópia z katastrálnej mapy                                    
 • mená a adresy účastníkov konania, t. j. všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností spolu s listami vlastníctva, ktoré majú informatívny charakter
 • · stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona
 • názov a adresa projektanta s osvedčením jeho odbornej spôsobilosti (autorizačné osvedčenie, diplom)
 • názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne
 • názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky
 • právoplatné územné rozhodnutie, pokiaľ sa nejedná o zlúčené územné a stavebné konanie
 • potvrdenia správcov sietí
 • vyjadrenie vlastníka a správcu vodovodu a kanalizácie (napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a i.)
 • vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu energetickej siete
 • vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu plynovodu
 • rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný
 • rozhodnutie obce alebo príslušnej mestskej časti o výrube drevín
 • vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranárskeho zboru
 • vyjadrenie Okresného úradu Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd
 • súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle a. i.)
 • povolenia zriadenia vjazdu na komunikáciu
 • záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti
 • stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný inšpektorát, a iné doklady a podklady, podľa požiadaviek stavebného úradu
 • získanie stavebného povolenia
 • po realizácii stavby - podklady pre kolaudačné rozhodnutie

splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na   zastupovanie (len ak si želáte, aby sme Vás zastupovali).