ECOLOGY GROUP

Inžinierska činnosť

Vybavujeme územné rozhodnutia na umiestnenie stavieb, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a i.

Stavebné povolenie

Ponúkame komplexné vybavenie stavebného povolenia. Zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov príp. iných účastníkov konania, požiadame o stavebné povolenie a budeme vás na základe splnomocnenia zastupovať pred štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy, a pred ďalšími inšitúciami a dotknutými orgánmi. Výsledkom našej práce je právoplatné stavebné povolenie.

Pri navrhovaní ceny za inžiniersku činnosť sa riadime Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorú vydala spoločnosť UNIKA ako odporúčací materiál pri navrhovaní cien za inžiniering.

Termín vybavenia stavebného povolenia je veľmi individuálny, pretože závisí od veľkého množstva rozličných, často i nepredvídateľných faktorov.

Working of engineer at building site talking and discussing on document
Manager and engineer project looking document tablet checking building cooling tower air conditioner

Kolaudačné rozhodnutie

Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Kolaudačné rozhodnutie sa vydáva v rámci kolaudačného konania, ktoré vykonáva stavebný úrad.

Stavebný úrad na základe návrhu iniciuje kolaudačné konanie, v ktorom skúma či sa stavba uskutočnila v súlade s projektovou dokumentáciou, či boli splnené zastavovacie a iné podmienky. 

Súčasťou kolaudačného konania je aj ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, v ktorom zamestnanci stavebného úradu spolu s poverenými zamestnancami dotknutých orgánov a ďalšími účastníkmi konania fyzicky navštívia stavbu a skúmajú či bol splnený súlad a podmienky. Ak je stavba v poriadku, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Referencie

Developerský projekt Kajal Obytná zóna
2023 - v procese
Polyfunkčný objekt, Bratislava
2023 - v procese
KPS Vinárstvo
2023 - v procese
Developerský projekt Baka Obytná zóna
2023
Chata, Bratislava
2023
Developerský projekt Ružičky
2022
Rodinný dom, Bratislava
2022
Rodinný dvojdom, Bratislava
2021
Developerský projekt, Trenčín
2018-2020
Rodinný dom, Bodíky
2020
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce, Báb, okr. Nitra
2020
Rodinné domy, Hamuliakovo
2020
Rodinný dvojdom, Čunovo
2020
Zmena pred dokončením stavby, Jarovce
2020
Rodinný dom, Limbach
2020
Zateplenie administratívnej budovy, Bratislava-Podunajské Biskupice
2019
Ohlásenia drobných stavieb, Bratislava-Podunajské Biskupice
2019
Povolenie vodnej stavby a vodosprávne konanie, Bratislava-Podunajské Biskupice
2018
Rodinný dom, Limbach
2017
Rodinný dvojdom, Bratislava-Rusovce
2017
Rodinný dom, Bratislava-Jarovce
(Jantár II, 2017
Rodinný trojdom, Bratislava-Rusovce
2016
Návrat hore