Územné konanie

Úvod Inžiniering Územné konanie

     Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

 

Čo ponúkame:

 

  • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
  • list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku
  • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných pozemkov
  • situáciu osadenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb v prípade potreby a s výškovým vyznačením
  • kópiu z katastrálnej mapy
  • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a iných inštitúcií vydávaných podľa osobitných predpisov
  • získanie územného rozhodnutia - podklad pre stavebné konanie

poverenie na zastupovanie (len ak si želáte, aby sme Vás zastupovali).