Stavebné povolenie

Úvod Inžiniering Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Podľa stavebného zákona sa stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Vyžaduje sa aj pri zmenách stavieb, ktorými sú najmä prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.  

Z toho vyplýva, že vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe rodinného domu alebo inej stavby. Proces povoľovania stavby začína podaním žiadosti o stavebné povolenie. Spolu s touto žiadosťou musia byť predložené aj predpísané doklady, vyjadrenia dotknutých orgánov a projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou.

Naša firma ponúka komplexné vybavenie stavebného povolenia, t.z., že zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov (BVS, a.s., SPP-distribúcia, a.s., ZSE, a.s., Okresný úrad-Odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad-Odbor pozemkový a lesný, HaZZ, KDI, Magistrát BA, záväzné stanovisko obce, v prípade potreby aj ďalšie ako napr. RÚVZ, Pamiatkový úrad, Dopravný úrad, Telekom, Železnice SR atď.).

Po predložení všetkých náležitostí nasleduje stavebné konanie, v ktorom sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby a vo vyjadreniach dotknutých orgánov. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, podmienky vyjadrení dotknutých orgánov z územného konania, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie.
      Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a oznámení zahájenia výstavby môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu alebo inej stavby.